اولین نمایشگاه تخصصی و اختصاصی خدمات صنعت ساختمان در افغانستان 28 الی 30 مرداد 99
نوشته اولین نمایشگاه تخصصی و اختصاصی خدمات صنعت ساختمان در افغانستان اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...