هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و اعضای هیات مدیره انجمن تولید کنندگان قطعات و تجهیزات آسانسور و پله برقی در نشست مشترک
نوشته اعضای هیات مدیره انجمن تولید کنندگان قطعات و تجهیزات آسانسور و پله برقی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...