درخواست استاندارد جهت اطلاع رسانی به اعضا در خصوص چهارچوبهای نظارتی ، اختیارات و مسئولیت های ادارات استاندارد استانها
نوشته درخواست استاندارد جهت اطلاع رسانی به اعضا اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...