موکول شدن برگزاری مجامع به پس بهبودی نسبی شرایط کرونا
نوشته موکول شدن برگزاری مجامع اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...