بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در تاریخ 29 مهر ماه برگزار می گردد.
نوشته فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۳۹۹ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...