بسمه تعالی چهاردهمین جلسه هئیت مدیره و بازرسین دوره دهم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران رأس ساعت ۷:۳۰ صبح در محل سندیکا تشکیل گردید. دستور جلسه: ۱- گزارش کارگروه طرح و برنامه در ارتباط با جلسه با نمایندگان پژوهشگاه نیرو ۲- گزارش کار گروه فرهنگی در خصوص انتخاب مشاور فرهنگی- مطبوعاتی ۳- گزارش.....
نوشته چهاردهمین جلسه هئیت مدیره و بازرسین دوره دهم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...