ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ 15 ﻟﻐﺎﯾﺖ 23 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ
نوشته ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...