رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه چرخ*دنده صنایع کشور برای جهش تولید، درگیر ناهماهنگی بین دستگاهی است، گفت: فرآیند صدور مجوزها و توسعه کسب و کارها باید کوتاه شود. محمدرضا زهره*وندی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا با اشاره به غفلت*های وزارت صمت در دوران گذشته، به بیان پیشنهادهایی به سرپرست جدید.....
نوشته چرخ*دنده صنایع، درگیر ناهماهنگی برخی دستگاههای دولتی/فرآیند صدور مجوزهای جهش تولید باید کوتاه شود اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...