سیاستگذاری و همفکری تولیدات صنعت آسانسور با توجه به نامگذاری سال 1399 به عنوان سال جهش تولید و بررسی تولیدات (موتورگیربکس-تابلوی فرمان و درب اتوماتیک آسانسور)
نوشته جلسه مشترک سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با تولید کنندگان و واردکنندگان آسانسور اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...