نوشته فرم تبادل دیدگاه ها، مشکلات و مسائل اعضا با رئیس هیئت مدیره اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...