گزارش جلسات کمیته طرح و برنامه پایان جلسه:۱۶:۰۰ شروع جلسه: ۱۴:۰۰ تاریخ جلسه: ۱۶/۱۱/۹۸ شماره جلسه: دوم حاضرین (اصلی و علی البدل): * جناب آقایان مومنی، علیمحمدی، زاد مهدی، رمضانی، گوزل، روزبهانی، کریمی، نقیلی، محمدی، طهماسب خطیب * پیش از دستور: * بررسی طرح های ارائه شده توسط اعضای کارگروه * دستور جلسه: * ۱-****.....
نوشته برگزاری جلسه دوم کمیته طرح و برنامه دوره دهم مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...