گزارش جلسات کمیته طرح و برنامه پایان جلسه:۱۶:۰۰ شروع جلسه: ۱۴:۱۵ تاریخ جلسه: ۱۳/۱۱/۹۸ شماره جلسه: اول ۱-**** حاضرین (اصلی و علی البدل): جناب آقایان مومنی، علیمحمدی، زاد مهدی، رمضانی، گوزل، طهماسب، جعفری، خطیب * ۲-**** بازرسین (اصلی و علی البدل): * پیش از دستور: جمع بندی کلی اهداف و موارد مورد بحث در کمیته.....
نوشته برگزاری اولین جلسه کمیته طرح و برنامه دوره دهم مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...