این جلسه جهت آشنائی اعضای کمیته حل اختلاف با امور مربوط به کمیته و بررسی ...
نوشته برگزاری جلسه اول و توجیحی کمیته حل اختلاف در محل سندیکا مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...