صدور گواهینامه شغلی جهت نیروی کار شاغل در خارج از کشور شرکتهای صادر کننده خدمات فني و مهندسی، توسط انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
نوشته صدور گواهینامه شغلی توسط انجمن صادرکنندگان خدمات فنی جهت نیروی کار شاغل در خارج کشور اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...