باسمه تعالی بتاریخ ۲۵/۱۰/۹۸ در اولین جلسه هیئت مدیره و با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضای منتخب حاضر در محل سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته، با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره جهت انتخاب مشاوران در راستای مدد و یاری سندیکا، مستند به اساسنامه، افراد ذیل بعنوان مشاور به هیئت مدیره پیشنهاد.....
نوشته گزارش جلسه اول هیئت مدیره دوره دهم مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...