گزارش جلسات هیئت مدیره
پایان جلسه: 18:30 شروع جلسه: 16:00 تاریخ جلسه: 29/10/98 شماره جلسه: دوم
نوشته گزارش جلسه دوم هیئت مدیره دوره دهم مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...