باسمه تعالی روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران احتراما مصوبه نشست ۲۱۳ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در مورد تعیین مبنای حق توقف کانتینرهای وارده ترانزیت که در واقع جایگزین مصوبات ۱۶۷، ۲۰۵، و ۲۰۶ شورای یاد شده میباشد جهت اطلاع رسانی و ایجاد هماهنگی های لازم بشرح ذیل ابلاغ میگردد | حق توقف.....
نوشته مصوبه نشست ۲۱۳ درباره تعیین مبنای حق توقف کانتینرهای وارده / ترانزیت اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...