اولین رویداد ارائه مشاوره مدیریت به بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای بخش خصوصی کشور، موسوم به رویداد Consultant 2 Business (c2B)...
نوشته اولین رویداد مشاوره کسب و کار (C2B) در اتاق ایران اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...