سومین جلسه هیئت مدیره با بررسی موضوعات
1-*** بحث و تبادل نظر در رابطه با تعیین دبیران کمیته ها و کارگروه ها
2-*** سایر امور پیشنهادی از سوی اعضا
نوشته گزارش جلسه سوم هیئت مدیره دوره دهم مورخ ۹۸/۱۱/۰۶ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...