به اطلاع اعضای محترم می رساند؛ در جلسه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ ضمن بررسی مدارک کاندیداهای هیئت مدیره جهت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ مدارک نفرات ذیل مورد تایید قرار گرفت: (اسامی به ترتیب حروف الفبا) ۱ رحیم ادریسی ۲ سید بهاءالدین بهاء ۳ امیر بیوک خرمی ۴ حسن خسروپور ۵ اکبر درگاهی.....
نوشته اسامی کاندیداهای مورد تایید مجمع عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...