با همدیگر صادق باشیم نویسنده* را بایدی چهار* *چیز* * * * * * * دل و دست و افکار و وجدان تمیز و گر اینکه ناپاک شد این چهار* * * * * * * ز* نا پاکی صاحبش* شک* مدار چه خوش گفت سعدی خدای سخن* * * بتحریف* آن* گفته* بشنو* ز*.....
نوشته با همدیگر صادق باشیم اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...