دانش اقتصاد در دنیای پیشرفته امروز، به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمان ها می باشد. دانش اقتصاد می تواند فرصت مناسبی برای سازمانی باشد که به خوبی آن را شناخته و مدیریت می کند و در عین حال، تهدیدی جدی برای سازمانی قلمداد شود که تحولات محیط را نمی شناسد و یا نمی خواهد بشناسد. لذا اعضای محترم أن سندیکا می توانند جهت بهره مندی بیشتر در این رویداد شرکت نمایید.
نوشته همایش اقتصاد، راه نوین اندیشیدن ۱۰ مرداد ساعت ۱۶ تا ۲۱ با محوریت مدیریت دانش اقتصاد اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...