تصویر نامه شماره 200/98/31 مورخ ۱۳۹۸/04/05 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186
نوشته نامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...