تغییر در شیوه نامه تخصیص ارزبرای ارائه خدمات از طرف شرکت های خارجی
نوشته قابل توجه شرکت هایی که قرارداد خدمات با طرف خارجی دارند اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...