صدور مجوز موردی برای عدم مطالبه کارت بازرگانی
نوشته اطلاعیه: عدم نیاز به کارت بازرگانی دائمی برای تولید کنندگان جهت واردات ماشین آلات مورد نیاز اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...