بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
(تمدید آئین نامه)
نوشته بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...