آگهی دعوت جهت حضور در مجمع عمومی عادیو سالیانه (سال ۱۳۹۸) – نوبت دوم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته بدینوسیله از کلیه اعضای محترم سندیکا دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۴:۰۰ در.....
نوشته آگهی دعوت جهت حضور در مجمع عمومی عادی و سالیانه (سال ۱۳۹۸) – نوبت دوم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...