موضوع : مصوبات پنجاهمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت نظارت بر اجرای استاندارد در خصوص بازرسی فنی آسانسورهای برقی با سلام و احترامپیرو طرح موارد و سوالات واصله از ادارات کل استانی و شرکتهای ذینفع در حوزه بازرسی آسانسورهای برقی در پنجاهمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت نظارت بر اجرای استاندارد مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ : موارد.....
نوشته اطلاعیه مهم اداره کل استاندارد استان تهران در خصوص ساختمانهای دارای تاریخ پروانه بعد از ۹۶/۱۲/۲۱ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...