مدیران عامل محترم شرکتهای عضو انجمن موضوع: مسائل و مشکلات مالیاتیبا سلام احتراما، پیرو برگزاری جلسه مورخ ۹۷/۱۱/۱۴ نیمابین تعدادی از مسئولین انجمن با مدیران سازمان امور مالیاتی در خصوص طرح مسائل و مشکلات مالیاتی موجود در حوزه شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی و در پاسخ به نامه شماره ۹۷۲/۱۴۸۵مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ انجمن در.....
نوشته جوابیه معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص طرح مسائل و مشکلات مالیاتی موجود اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...