نوشته ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر گرامی باد اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...