برگزاری جلسه دوازدهم کمیسیون تدوین استاندارد ایمنی پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک، ساخت و نصب (EN-115-1) در مورخ ۹۸/۰۲/۰۳ در این جلسه زیر بندهای مربوطه به آزمون های استاتیکی و دینامیکی پله ها و پالت ها از جمله آزمایش پیچش و بررسی سیستم رانش و سیستم محرکه بررسی گردید.
نوشته برگزاری جلسه دوازدهم کمیسیون تدوین استاندارد ایمنی پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک، ساخت و نصب (EN-115-1) در مورخ ۹۸/۰۲/۰۳ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...