به نقل از دنیای اقتصاد: نخست اینکه مشتری ایرانی باید در کشورش شرکت ثبت شده داشته و حواله پولی به نام آن شرکت باشد و بار را تحویل بگیرد. دوم آنکه مشتری ایرانی و کالای صادراتی نباید در لیست تحریم*های SDN باشد. سوم آنکه مشتری ایرانی صرفا می*تواند صادرات کالاهای مربوط به تولید یا مونتاژ.....
نوشته شروط همکاری کونلون بانک با بازرگانان ایرانی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...