گزارش جلسات هیئت مدیره پایان جلسه: ۲۰:۰۰ شروع جلسه: ۱۶:۴۵ تاریخ :۹۷/۱۱/۲۸ شماره جلسه: چهل و دو حاضرین (اصلی و علی البدل): آقایان مهندس کورس، ابریشمی، عرب زاده، مرزبان، حریری، عبدالهی، مردمی، قلیچ خانی هیبتی، عبادت غائبین (اصلی و علی البدل): آقایان مهندس شفائی، خبیری، ناهیدی بازرسین (اصلی و علی البدل): خانم مؤذن، آقای درگاهی.....
نوشته جلسه چهل و دوم هیئت مدیره سندیکا، در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ برگزار شد. اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...