جلسه یازدهم کمیسیون تدوین استاندارد (BS EN 81-58:2018 آزمون مقاومت در برابر آتش درهای آسانسور) در مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ برگزار شد. در این جلسه بند های پیوست ت و ث این استاندارد بررسی و اصلاح گردید.شایان ذکر می باشد تدوین استاندارد مذکور تا قبل از پایان سال به پایان خواهد رسید و در سال آینده جهت.....
نوشته جلسه یازدهم کمیسیون تدوین استاندارد (BS EN 81-58:2018 آزمون مقاومت در برابر آتش درهای آسانسور) در مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ برگزار شد. اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...