پنجمین جلسه کمیسیون فنی تدوین استاندارد آسانسورهای مسافربر و باربر جدید در ساختمان های موجود BS EN 81-21:2018 با حضور اعضای تدوین تشکیل شد.(مورخ۹۷/۱۱/۲۸)*در ادامه جلسات قبلی این کمیسیون، بند چهارم استاندارد مذکور* مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. این بند شامل لیست خطرات مهم، وضعیت ها و رخدادهای خطرناکی که بر اساس معیار های.....
نوشته پنجمین جلسه کمیسیون فنی تدوین استاندارد آسانسورهای مسافربر و باربر جدید در ساختمان های موجود BS EN 81-21:2018 با حضور اعضای تدوین تشکیل شد.(مورخ ۹۷/۱۱/۲۸) اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...