بیست و پنجمین جلسه کارگروه اصلاح پیش نویس استاندارد BS EB 81-20:۲۰۱۴ جهت بررسی واصلاح زیر بند های مربوط به مدارهای ایمنی، نحوه عملکرد و تحریک وسیله های ایمنی برقی در مورخ ۹۷/۱۱/۱۶ تشکیل شد.
نوشته بیست و پنجمین جلسه کارگروه اصلاح پیش نویس استاندارد BS EB 81-20:2014 اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...