* تعامل با خارج از سندیکا: اجلاسیه های کمیته ملی استاندارد (استاندارد های پله برقی و پیاده روهای متحرک، EN 81-20، چهار قطعه ایمنی آسانسور) جلسات کمیته فنی مرکزی (محاسبات یکسان، مساحت کابین، شناسنامه آسانسور…) جلسات کمیته فنی استان تهران (به صورت ماهیانه) جلسات کمیته برنامه ریزی استاندارد (کلیه استانداردهای مربوط به صنعت آسانسور و.....
نوشته گزارش عملکرد یکساله کمیته فنی دوره نهم اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...