عملکرد کمیته آموزش سندیکا از ابتدای فعالیت دوره نهم تا کنون ۱- برگزاری ۸ دوره* آزمونهای مدیران و تکنسینهای فنی به طور منظم* در سراسر کشور آزمونهای برگزار شده تاریخ آزمون استانهای شرکت کننده در آزمون تعداد استانهای شرکت کننده* درآزمون تعداد تکنسینهای شرکت کننده در آزمون تعداد مدیران فنی شرکت کننده در آزمون تعداد.....
نوشته گزارش عملکرد یکساله کمیته آموزش دوره نهم اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...