گزارش جلسات هیئت مدیره پایان جلسه: ۲۰:۳۰ شروع جلسه: ۱۷:۰۰ تاریخ جلسه: ۱۴/۱۱/۹۷ شماره جلسه: چهل و یک حاضرین (اصلی و علی البدل): آقایان مهندس کورس، ابریشمی، عرب زاده، مرزبان، حریری، عبدالهی، مردمی، قلیچ خانی هیبتی غائبین (اصلی و علی البدل): آقایان مهندس شفائی، عبادت، خبیری، ناهیدی بازرسین (اصلی و علی البدل): خانم مؤذن، آقای.....
نوشته چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره برگزار شد(۹۷/۱۱/۱۴) اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...