دهمین جلسه تدوین پیش نویس استاندارد EN81-58 با موضوع “آزمون مقاومت در برابر آتش درهای طبقات با حضور اکثریت اعضای کمیسیون فنی فوق تشکیل و بندهای ۱۷ تا پایان پیوست الف پیش نویس، بررسی و اصلاح گردید. در این بندها معیاررهای عملکرد درهای طبقات در برابر آتش مشخص شده است و در پیوست الف شرح.....
نوشته دهمین جلسه تدوین پیش نویس استاندارد EN81-58 با موضوع “آزمون مقاومت در برابر آتش درهای طبقات” مورخ ۹۷/۱۱/۰۹ برگزار گردید. اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...