جهت جلوگیری از هرگونه خللی در روند تمدید پروانه طراحی ومونتاژ آسانسور، میبایست حداقل چهار ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه طراحی ومونتاژ نسبت به تحویل مدارک تمدید و سیر مراحل قانونی اقدام نمایید.
نوشته اطلاعیه مهم در خصوص تمدید پروانه های طراحی و مونتاژ اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...