نوشته تصویب طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...