بسمه تعالی جناب آقای مهندس فرید کورس رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایرانبا سلام احتراما” ، عطف به نامه شماره ۵۴۷۰۶۵ ۹۷ مورخ ۹۷/۰۹/۱۷ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، مدت زمان پذیرش برای بررسی پرونده های بیمارستانی بیمه شدگان بیمه سلامت (جهت دریافت سهم بیمه پایه ) حداکثر ۶.....
نوشته اطلاعیه در خصوص تحویل بموقع اسناد درمانی به سازمان بیمه سلامت جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...