مکلف شدن کلیه دستگاه های دولتی و عمومی به تامین نیاز(خریدهای) خود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجمن های تخصصی (فهرست پیوست) سلام علیکم احتراما؛ به آگاهی میرساند برابر مصوبه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۳۵ه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ هیات محترم وزیران، کلیه دستگاههای دولتی و عمومی مکلف به تامین نیاز (خرید های) خوداز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی.....
نوشته مکلف شدن کلیه دستگاه های دولتی و عمومی به تامین نیاز(خریدهای) خود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...