طرح ساماندهی نصابان با جلسه ای که در تاریخ ۹۵/۰۲/۲۰ در محل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و با حضور نمایندگان نصابان محترم صنعت آسانسور به قوت خود در حال اجرا شدن می باشد و در آینده نزدیک برنامه های این طرح با همکاری دوستان نصاب اعلام خواهدشد.ج با تشکر و آرزوی توفیق […]
The post طرح ساماندهی نصابان و سرویسکاران به قوت خود در سندیکا در حال اجرا شدن می باشد مورخ ۹۵/۰۲/۲۰ appeared first on سندیکای آسانسور و پله برقی ایران.


More...