نوشته اطلاعیه در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی جهت معاملات با دستگاه های دولتی اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...