اطلاعیه درخصوص کالاهای رسوب شده در گمرکات جهت پیگیری به اتاق تهران * روسای محترم تشکل های اقتصادی با سلام **** احتراما، با توجه به رسوب کالاها در گمرکات کشور و مشکلات عدیده برای بنگاه های تولیدی و خدماتی ناشی از مقررات بند ۵ تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۵۵۶۳۳/۶۳۷۹۳ مورخ ۹۷/۰۵/۱۶، اتاق تهران در.....
نوشته اطلاعیه درخصوص کالاهای رسوب شده در گمرکات جهت پیگیری به اتاق تهران اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...