قابل توجه کلیه اعضایی که قبض انبار کالاهای آنها قبل از تاریخ ۹۷/۰۶/۱۳ میباشد، جهت ترخیص و دریافت مجوز به دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته
نوشته قابل توجه کلیه اعضایی که قبض انبار کالاهای آنها قبل از تاریخ ۹۷/۰۶/۱۳ میباشد اولین بار در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته. پدیدار شد.


More...