دوره تخصصی آموزش سرویس و تعمیر آسانسور به منظور آشنایی با اصول نگهداری و تعمیرات انواع آسانسور بوده و جهت متخصص تکنسین فنی در زمینه پروژه های راهبری آسانسور طراحی شده است. در این دوره سعی می شود تا مفاهیم اولیه و اطلاعات کاملی در خصوص نت پیشگیرانه و تعمیرات اساسی آسانسور به فراگیران ارائه گردد و همچنین تجربیات اجرایی به ایشان ارائه گردد.