قابل توجه اعضای محترم سندیکا؛ بدینوسله احتراما از جنابعالی دعوت بعمل می آید در مراسم...

More...